Regulamin – Długie Oczy

homepage

Regulamin korzystania ze strony internetowej „Długie Oczy”

WSTĘP

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) Shamir Polska
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§1

Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

§2

 1. Strona internetowa – strona internetowa mieszcząca się pod następującym adresem: www.dlugieoczy.pl,
 2. Spółka Shamir Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 52, (02-820 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000355744, REGON: 142414243, NIP: 5252478324;
 3. Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony internetowej,
 4. Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu;
 5. Kodeks cywilny – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145),
 6. Ustawa o świadczeniu usług drogę elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).
 7. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880)

postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej.
 2. Podmiotem prowadzącym Stronę internetową i świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Spółka.
 3. Strona internetowa działa w oparciu o technologię plików Cookies. Zasady wykorzystywania plików Cookies przez Spółkę są zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.dlugieoczy.pl/polityka-prywatnosci-2/.
 4. Spółka może również przetwarzać dane osobowe Użytkowników Strony internetowej i korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną. O zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych dowiesz się wchodząc na stronę dostępną pod adresem: https://www.dlugieoczy.pl/polityka-prywatnosci-2/.
 5. Każdy Użytkownik może kontaktować się ze Spółką kierując korespondencję elektroniczną na adres poczty elektronicznej: ogrodzmyslow@dlugieoczy.pl, lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółki, lub telefonicznie pod numerem: 22 666 86 76

§3

 zasady korzystania ze strony internetowej

 1. Użytkownik korzystający ze Strony internetowej jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do przestrzegania jego postanowień.
 2. Korzystanie z niniejszej Strony internetowej jest nieodpłatne i nie wymaga rejestracji.
 3. Spółka poprzez Stronę internetową umożliwia użytkownikowi korzystanie z następujących usług:
  1. zapoznawania się z treściami udostępnianymi przez Spółkę, w szczególności dotyczącymi jej działań polegających na wspieraniu organizacji pożytku publicznego,
  1. kontaktowania się ze Spółką.
 1. Użytkownik może korzystać ze Strony internetowej jedynie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, oraz celami utworzenia Strony internetowej, w tym  szczególności w sposób nie naruszający praw Spółki oraz osób trzecich.
 2. Użytkownik korzystając ze Strony internetowej akceptuje następujące postanowienia:
  1. zapoznałem się i akceptuję warunki Regulaminu,
  1. zapoznałem się i akceptuję warunki Polityki Prywatności.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony internetowej w sposób:
  1. niezakłócający jej funkcjonowania, w tym poprzez niewykorzystywanie oprogramowania lub urządzeń wpływających na funkcjonalność Strony internetowej;
  1. nieuciążliwy dla Spółki oraz innych Użytkowników korzystających ze Strony internetowej.
 1. W przypadku gdy, Spółka stwierdzi, że Użytkownik narusza zasady korzystania ze strony internetowej, Spółka ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej szkody, w tym wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym do Użytkownika.
 2. Umieszczanie na Stronie internetowej treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści religijnej, etnicznej, wyznaniowej czy na tle orientacji seksualnej, pochwalających komunizm, nazizm, propagujących przemoc, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności ich dobra osobiste jest zabronione.
 3. W przypadku powzięcia informacji o umieszczeniu na Stronie internetowej treści wskazanych powyżej Spółka uniemożliwi do nich dostęp. W przypadku niesłusznego zablokowania dostępu do opublikowanej treści, prosimy o kontakt na adres: ogrodzmyslow@dlugieoczy.pl w ciągu 7 dni od dnia blokady. Po upływie tego okresu, opublikowana treść może zostać bezpowrotnie usunięta przez Spółkę.
 4. Wszelkie treści i komentarze Użytkownik Strony internetowej zamieszcza we własnym imieniu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

§4
zasady dostępności do strony internetowej
wraz z wymaganiami technicznymi

 1. Strona internetowa ma charakter ogólnodostępny, a jej Użytkownicy nie muszą spełniać dodatkowych formalności, w szczególności w celu korzystania ze Strony internetowej Użytkownicy nie muszą dokonywać wcześniejszej rejestracji.
 2. W celu skorzystania ze Strony internetowej wymagane jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych takich jak:
  1. posiadanie urządzenia umożliwiające dostęp do sieci Internet (komputer, telefon, tablet),
  1. posiadanie aktywnego łącza internetowego,
  1. dostęp do przeglądarek internetowych umożliwiających wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego dokumentów HTML niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej (m.in. Edge, FireFox, Google Chrome, Opera).
 3. Za wszelkie problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym Użytkownika, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Strony internetowej, Spółka nie ponosi odpowiedzialności.

§5

prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do Strony internetowej, w tym prawa własności intelektualnej do jej nazwy, domeny internetowej, a także w szczególności do wzorców, formularzy, logotypów, banerów i zdjęć zamieszczanych na Stronie internetowej należą bądź przysługują Spółce.
 2. Jakiekolwiek materiały, udostępnione za pośrednictwem Strony internetowej nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Spółki.
 3. Cała zawartość Strony internetowej, w tym jej struktura, kształt czy treść, jest chroniona powszechnie obowiązującym prawem, w tym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Prawa do zamieszczanych na Stronie internetowej wszelkich materiałów zastrzeżone są na rzecz Spółki lub innych podmiotów uprawnionych (np. logotypy partnerów biznesowych Spółki).
 5. Bez zgody Spółki zakazane jest kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na Stronie internetowej, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym poprzez drukowanie, fotokopiowanie, nagrywanie na dyski bądź inne środki służące przechowywaniu danych.

§6

warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta jest na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana przez Użytkownika lub Spółkę na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania ze Strony internetowej.
 2. Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym Umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika może nastąpić w sposób dowolny, w szczególności poprzez:
  1. zaprzestanie korzystania ze Strony internetowej,
  1. wysłanie oświadczenia na piśmie, bądź na adres internetowy Spółki.
 4. Spółce przysługuje prawo rozwiązania Umowy z miesięcznym terminem wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego, ze względu na ważne przyczyny polegające na zaprzestaniu świadczenia usługi będącej przedmiotem Umowy. Wypowiedzenie Umowy przez Spółkę następuje poprzez złożenie Użytkownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu.

§7

 postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej spraw związanych z funkcjonowaniem Strony internetowej.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email wskazany w §2 ust. 6 Regulaminu lub w formie pisemnej na adres Spółki.
 3. Odpowiedź na reklamacje  zostanie udzielona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Spółka udzieli odpowiedzi na reklamację użytkownika na adres email wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo pisemnie na adres wskazany w piśmie. Spółka ma prawo do pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, w przypadku gdy w jej treści nie wskazano danych umożliwiających kontakt z użytkownikiem.

§8

 postanowienia końcowe

 1. Spółka zachowuje  prawo zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku zmian w usługach, wprowadzania nowych funkcjonalności na Stronie internetowej lub zakończenia świadczenia usług.
 2. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane przez Spółkę z wyprzedzeniem 7-dniowym przed terminem ich wejścia w życie.
 3. Spółka ma prawo do wyłączenia Strony internetowej lub ograniczenia możliwości umieszczania na niej jakichkolwiek treści.
 4. W przypadku nieważności jednego z postanowień regulaminu pozostała część jego postanowień pozostaje ważna.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się w szczególności: Kodeks cywilny oraz Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Wszelkie spory pomiędzy Spółką a Użytkownikiem, powstałe w związku z korzystaniem przez użytkownika ze Strony internetowej, Strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Spółki.
 7. Regulamin jest dostępny dla użytkowników na Stronie internetowej pod adresem: www.dlugieoczy.pl
 8. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...
Skip to content